Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio

 

H I S T O R I A

Wszystko zaczęło się od papieskiego wezwania, aby modlitwą zwyciężać zło.
Najpierw powstała jedna grupa ściśle związana z ojcem Pio, a potem tych grup było coraz więcej nie tylko we Włoszech, ale i na całym świecie.

Po zakończeniu II wojny światowej, która przyniosła nie tylko ogromne zniszczenia materialne, ale przede wszystkim poraniła ludzkie serca papież Pius XII wystosował do chrześcijan apel, by poprzez modlitwę zwyciężali zło.

W 1947 roku kapucyński zakonnik ojciec Pio w odpowiedzi na papieskie wezwanie poprosił swoich duchowych synów i córki, by znaleźli w swoim życiu czas na modlitwę. „Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!” – powiedział ojciec Pio. W ten sposób zawiązała się pierwsza Grupa Modlitwy.

Ż Y Ć   M O D L I T W Ą

Ojciec Pio zaapelował do swoich duchowych dzieci: „Módlcie się ze swymi najbliższymi, każdego wieczoru spotykajcie się w kościele na Mszy świętej. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”. Słowa te stały się programem Grup Modlitwy. Każdy, kto włączał się do tego dzieła zobowiązywał się do modlitwy osobistej, jak najczęstszego udziału we mszy świętej, jeśli to możliwe nawet do codziennej Eucharystii, do rozważania Pisma Świętego i życia nim na co dzień i do adorowania Jezusa. Ojciec Pio prosił: „Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

D U C H O W A   O P I E K A   ŚW.   O J C A   P I O

Wszystkim, którzy podejmą się takiego życia ojciec Pio obiecał swoją szczególną duchową opiekę. Mówił do takich osób: „Przyjmuję Cię chętnie za swego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał przykład życia chrześcijańskiego”. Na wezwanie kapucyna odpowiedziało wiele osób. Najpierw byli to ci, którzy czuli się związani z ojcem Pio poprzez spowiedź i kierownictwo duchowe. Następnie do grup dołączali ludzie, którzy słyszeli o tym kapucyńskim zakonniku, bądź pisali do niego.
- Ojciec Pio otrzymywał tysiące listów z całego świata. Ludzie prosili go o modlitwę w różnych intencjach i zwracali się do niego ze swymi trudnościami życiowymi. Na każdy z listów Ojciec starał się odpowiedź bądź osobiście, bądź dyktował odpowiedzi pracownikom swego sekretariatu, który działał na pełnych obrotach. W ten sposób także drogą korespondencji rozszerzała się idea Grup Modlitewnych ojca Pio.

N A   C A Ł Y M   Ś W I E C I E

Ideę tej wspólnoty szerzą także sami kapucyni. Wszędzie gdzie bracia pracują powstają Grupy Modlitwy. Wiele takich wspólnot powstaje także w parafiach nie związanych z kapucynami. Postać świętego ojca Pio dalej pociąga rzesze wiernych, którzy chcą poznawać jego duchowość i włączać się w dzieło zapoczątkowane przez niego.
             Grupy nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego.
             Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się, przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych.

W   N A S Z E J   P A R A F I I

Jej powstanie zainspirował Ks. Andrzej Liszka – diecezjalny koordynator, który pragnie, aby postać św. Ojca Pio była lepiej poznana a to wezwanie do modlitwy zostało podjęte przez wiele osób.

Grupa spotyka się raz w miesiącu. W każdy I czwartek miesiąca przychodzimy na Modlitwę Różańcową, Mszę św. i Adorację Najświętszego Sakramentu. Msza św. sprawowana jest w intencji o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
             Jeśli chcesz przeżywać swoją wiarę razem z innymi, którzy tak jak TY szukają Boga, to ta Grupa jest właśnie dla Ciebie.

             Wspólnoty nie tworzą ludzie święci i doskonali, ale ludzie zdecydowani na to, aby iść nadal drogą nawrócenia i wiary.

O G Ó L N E   Z A S A D Y   U C Z E S T N I C T W A   W   G R U P I E

Cele Grupy Modlitwy są określone przez Statut i pokrywają się z ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.
  • Posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany przez biskupa.
  • Modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym,
  • Wynagrodzenie Bogu poprzez udział w cierpieniach Chrystusa
    według nauki św. Pawła.
  • Czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio